کارمزد‌ها در تهران اکسچنج

  • کارمزد تبدیل در استخرهای نقدینگی
  • کارمزد شبکه انتقال برای ارسال کوین‌های مبادله شده به کاربر

از آنجایی که برای ما اهمیت دارد که مبلغ نهایی تا حد امکان به براورد نزدیک باشد؛ از همین رو تمام کارمزدها برای هر تراکنش، محاسبه و برای شما لحاظ می‌شود. در نهایت، تمام این هزینه‌ها در نرخ مبادله نهایی برای کاربران محاسبه می‌شود.کارمزد انجام مبادله با نرخ شناور در تهران اکسچنج 0/05 و با نرخ ثابت 0/1 است.